Във връзка с нашумелия наскоро дебат относно налагането на изискване за зелен сертификат за достъп до Народното събрание, потърсихме мнението на експерт по темата, за да си отговорим на въпроса - възможно ли е народните представители да бъдат ограничени в достъпа си до Народното събрание?

Отговор на този въпрос ни дава адвокат Христо Расташки - член на Софийската адвокатска колегия и собственик на адвокатска кантора Rastashki.com. Ето каква теза изложи адвокат Расташки за нашата медия:

Със Заповед РД-01-856 от 19.10.2021 г. Министърът на здравеопазването въведе задължителен зелен сертификат за определени обекти на територията на страната. В заповедта са изрично изброени местата, в които се изисква документ за ваксинация. Факт е, че сградата на Народното събрание не е сред тях.

Функциите на нормотворчество на върховния орган на законодателна власт в страната са конституционно закрепени в чл. 62 от Конституцията на Република България. В това си качество Народното събрание концентрира в себе си правомощия нужни за правилното функциониране на държавността.

По тази причина в глава трета от върховния закон се съдържа специална уредба на организацията, дейността и състава на Народното събрание и никой друг нормативен акт не може да ѝ противоречи.

Заповедта на Министъра на здравеопазването е подзаконов акт, който не може да ограничава разпоредби на Конституцията. В чл. 73 от върховния закон е записано: „Организацията и дейността на Народното събрание се осъществяват въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него.“ Конституцията има своето директно приложение и стои над всички останали закони.

От своя страна заповедта за зелените сертификати на Министъра на здравеопазването е подзаконов нормативен акт и не може да противоречи на законите, а още по-малко би могла да ограничава или променя върховния закон.

От трибуната на народното събрание се чуха искания, да се разшири заповедта на Министъра и да се включи и самата сграда на Народното събрание като задължителна за достъп само със сертификат.

Това е юридически невъзможно, тъй като Конституцията определя правилата, по които се свикват и провеждат заседанията и дава право на народните представители да изберат свой правилник. Правно нищожно би било Министърът на здравеопазването да ограничава конституционни разпоредби със своя заповед.

Към настоящия момент за достъп до обществени сгради като общини, съдилища, полиция и др. не се изисква зелен сертификат. Това важи и за сградата на Народното събрание. Налагане на противното би довело до поредното ограничаване на конституционно закрепени права на гражданите с подзаконова заповед на един Министър.

Тъй като по своята правна природа изискването за зелен сертификат е изцяло дискриминационно, нарушавайки закрепените от върховния закон право на свободно придвижване, право на труд и др. в настоящия случай би се стигнало до още по-голям парадокс.

С подзаконов нормативен акт на Министър, да се забрани на легитимно избрани народни представители да представляват своите избиратели в пленарна зала и да участват в нормотворчество на закони.

Това би било заплаха за демокрацията и именно поради това е въведена необходимостта от конституционна съобразност на нормативните актове – заповеди, наредби и др. Ако липсва ефективен контрол за съответствие с върховния закон, определен Министър, чрез своя заповед може да прекрати цялата законодателна дейност на Народното събрание, дейността на Президентство или на цяло Министерство.

Именно поради това противоконституционните заповеди са правно нищожни и не пораждат правен ефект и юридически последици, тоест никой не е длъжен да се съобразява с тях.

Единственият законосъобразен начин да се приеме задължение за ваксинационен документ при влизане в сградата на Народното събрание би бил народните представители сами да гласуват това в своя „Правилник за организацията и дейността на Народното събрание“.

При приемането му трябва да се внимава, да не се нарушават основни норми и принципи приети в Глава трета от Конституцията на Република България. Много от тези разпоредби биха влезли в разрез с изискването за зелен сертификат на входа на сградата и недопускане на народен представител в залата.

Върховният закон предвижда точно определен начин на гласуване, което задължава народния представител да го спазва, както и кворум при провеждане на заседанията. Конституцията определя статута на Народното събрание като „постоянно действащ орган“.

Всички тези върховни правни норми биха били накърнени, ако народните представители изберат чрез своя правилник да не допускат в сградата определени лица от своя състав. Това би довело до ограничаване на демокрацията и би било неприсъщо за правова държава.

Поради самия факт, че изискванията за зелен сертификат за взети със Заповед на Министъра на здравеопазването стояща по ранг под закона, а с нея се ограничават множество конституционни права, води до нов парадокс, а именно обсъждането за недопускане на легитимно избрани народни представители в пленарната зала на върховния законодателен орган.

Този опасен подход на противоконституционни заповеди, оставени в действие без проверка за съответствие от Конституционния съд може да доведе до срив на държавността, дискриминация и беззаконно управление на държава с укази и заповеди на индивидуални лица-министри.

Редакционният екип на Gradski.bg публикува експертното мнение на адвокат Христо Расташки без непременно да се съгласява с позицията му.