От страна на Държавен фонд „Земеделие“ са изплатени над 4,3 милиона лева на общо 50 свиневъди по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

Субсидията ще обхване близо 220 хиляди угоени прасета, реализирани в периода от началото на месец май до края на август тази година.

Фермите трябва да покажат дългосрочна ангажираност

Финансовата подкрепа се предоставя за отглеждане и реализиране на угоени прасета, след като са били спазени всички изисквания в условията за включването на схемата.

Държавната помощ покрива направените разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете.

Важно е да се знае, че всички ангажименти трябва да се поети за най-малко 5 години, като периода включва годините от 2018 до 2022.

Помощта е насочена към подпомагане на предприятията, ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция.

За да се кандидатства, те трябва да бъдат регистрирани по реда и изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и да нямат задължения към ДФЗ и държавата.

Целта е да се гарантират добри условия за животните

По тази схема има разработени три мерки. Първата е насочена към обезпечаване на свободна подова площ над задължителните стандарти.

Втората мярка покрива изискването в животновъдния обект да е осигурено изкуствено осветление за най-малко 11 часа в денонощието.

Третата мярка е насочена към изхранването на свинете. В тази връзка има изискване фуражът да съдържа не повече от 2,5 mg/kg деоксиниваленол.

Това условие налага да се прилагат допълнителни грижи, които са свързани с постоянния лабораторен контрол на фуражите.

За да получат подпомагане по схемата, земеделските стопани доказват пред ДФЗ и БАБХ изпълнението на доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към свинете, които надхвърлят задължителните стандарти.

По схемата за хуманно отношение към свинете е определен финансов ресурс в размер на над 33 милиона лева. Средствата ще се превеждат на 4 равномерни транша, разпределени през годината.