Това са част от промените, заложени в проекта на наредба, целяща да регламентира максималния брой домашни, които могат да бъдат давани на децата на седмична база, както и максимума оценки по предмет спрямо неговия хорариум. Тези предложения се приемат нееднозначно както от учителската гилдия, така и от родителите.

Какво представлява дигиталната раница на МОН

Дигиталната раница пък е нововъведение, което цели да намали тежестта на физическата раница, доколкото е възможно и да предостави свободен достъп на ученици, учители и родители до учебно съдържание. На практика тя представлява онлайн платформа с образователни материали и виртуални класни стаи, на която потребителите могат да проверят и домашните, оценките и присъствията на учениците.

Дигиталната раница е най-полезна в случаите с дистанционно онлайн обучение или хибридно такова. Улеснява провеждането на онлайн уроци и дава възможност за задаване и изпълнение на домашни задания. Разполага с богат каталог от образователни ресурси за учениците от 1 до 12 клас. Всичко това е достъпно на сайта на дигиталната раница, стопанисван от МОН.

На сайта учениците ще могат да достъпят и избрани от учителите по даден предмет учебници. Избран е интерактивен подход, така че учениците да могат да учат посредством интеракция, а не само четене. Учениците ще имат възможност не само да открият заданията си за домашна работа там, но и да прочетат рецензия на домашното, която учителят е дал.

Тетрадки за упражнения, статистики за прогреса на детето и др. са част от планираните функционалности.

Министърът на образованието Галин Цоков сам представи сайта на дигиталната раница и допълни с намеренията, които от министерството имат за намаляване натовареността на учениците и подобряване на техния успех.

Ще осъмнем ли на 15-ти септември с по-малко домашни и оценки

Към момента промените се обсъждат като вече приети. Планира се да влязат в сила още от тази учебна година. Намаляването на броя домашни бе предложено след множество сигнали и жалби от родители. Сред учителите обаче битува и мнението, че броят на домашните не е удачно да бъде регламентиран в наредба и е необходим индивидуален подход.

По-малко оценки и домашни се предвиждат основно по отношение на избираемите предмети.

Министър Цоков напомни също така, че е предвидена и допълнителна дата за изпита след седми клас за учениците, които нямат възможност да се явят на редовната дата, поради здравословни причини. До момента те са получавали служебно 0 точки, което означава, че това на практика ги ограбва от шанса да се класират за съответните училища.