Министерство на образованието и науката успешно реализира курс за ограмотяване на над 7000 неграмотни и слабограмотни лица, които са навършили 16 години и към този момент не са част от системата на народната просвета.

Различните дейности са извършени в рамките на проект „Нов шанс за успех“, съобщи Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

Тя изтъкна, че всички, които са включени в програмата са възрастни, които не са имали възможност или желание да посещават училищните часове от основната степен в рамките на формалното образование в училище.

Шанс за последващо образование и квалификация

Евгения Костадинова поздрави всички, които са изявили желание да се научат да четат и пишат.

След успешното приключване на курса, всички получават документ, който им дава право да продължат в следващ клас или етап в училище, да се включат в обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или да потърсят реализация на пазара на труда.

Това според Костадинова е начинът да се промени животът на тези хора към по-добро и наред с това се повиши шанса за личностна и професионална реализация.

Общо през годините са обучени над 20 хиляди души

Евгения Костадинова подчерта, че настоящият проект се изпълнява като продължение на проект със същото име, реализиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с период на действие от 2007 до 2013 година, по време на който бе разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, включващ обучение за придобиване на компетентности от основната образователна степен.

Проектът е с бюджет 19 070 732 лв. и приключва на 31 януари 2020 година. До тогава се очакват да завършат успешно близо 2200 обучаеми.

В резултат на дейностите по двата проекта в проектните училища до момента са обучени повече от 21 000 възрастни, като основната цел е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка на слабограмотните и неграмотни лица и съответно да се създадат възможности за включването им на пазара на труда.

Проектът „Нов шанс за успех“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Всички дейности се финансират с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

В рамките на всички дейности са включени Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Държавната агенция за бежанците.