Във връзка с предстоящия отоплителен сезон МОСВ предприема редица мерки, които имат както превантивен, така и контролиращ характер с оглед на нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

В това число влизат и отпадъците, които образуват отровни и вредни пушеци, като тук основно ще се следи за горенето на автомобилни гуми.

Изпълнението и контролът на всички мерки е възложено на служителите на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), които трябва стриктно да следят дали се спазват всички предписания и указания.

Предаването на отпадъци с цел изгаряне може да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

При констатиране на нарушения ще бъдат налагани принудителни административни мерки.

Ще се следи за горенето на опасни отпадъци

При планираните проверки от страна на РИОСВ ще се обръща внимание и на нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали.

Това ще се извършва особено стриктно, защото при изгарянето на тези продукти се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Отново ще се проведат информационни кампании, които трябва да запознаят обществото с Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми.

Те гласят, че се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето им с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение.

Забраната е и за строителните отпадъци

Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти също са в графата, която подлежи на особен контрол с оглед на чистотата на въздуха и здравето на хората.

Въпреки, че сезонът на ремонтите приключи проверките за нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци ще продължат.

Задължение на всички общинските съвети е да определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци.