Новият щам на коронавируса предизвика още затваряния на граници и забрани за пътуване. Под ограниченията вече не попада само Великобритания.

След като стана ясно, че има доказани случаи в Дания, съседната ѝ Швеция забрани преминаването на хора, които не са шведски граждани. Няколко държави наложиха забрани и за пътуващи от Република Южна Африка.

Там също има доказани случаи на новия коронавирус. Вчера Европейският съюз имаше заседание, за да се определи обща стратегия.

Решенията бяха отложени за днес. Същевременно, Световната здравна организация призова да не се изпада в паника.

Конкретните мерки

Според експертите научно доказаните данни за новия щам не са много и не трябва да са повод за крайности. От 00:00 ч. на 22 декември, се разширява обхватът на лицата, пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които могат да влизат на територията на България.

Забраната за влизане в страната не важи за български граждани и членовете на техните семейства. Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и техните семейства.

Това се посочва в Заповед №РД-01-721/21.12.2020 г. на здравния министър, издадена днес.

Кой конкретно може да влиза у нас и кой не

- Медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

- Работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

- Транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

- Официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

- Лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

- Представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите. Освен това на територията ни могат да влизат и хора, които правят анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната.

Това трябва да бъде удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства.

- Сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма.

- Лицата, които преминават транзитно през територията на Република България, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.