Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в церемония по откриване на Четвърта клетка на регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич.

По време на откриването той разказа, че проектът е на стойност за над 1 млн. лева. Благодарение на изпълнението му община Петрич решава по адекватен начин един повече от належащ проблем, което ще е от полза за всички жители и няма да вреди на околната среда.

Министър Димов изтъкна, че същинската задача предстои пред цяла България и трябва да се работи в много и различни направление.

Гражданите трябва да се запознаят с ползите от рециклирането и разделното събиране на отпадъците от всяко едно домакинство.

Целта е депониране на отпадъците под 10%

Целта на всички тези усилия е да се сведе депонирането на отпадъци до около 10% от общия обем, както е европейската политика и наша цел за идните години.

Нено Димов подчерта, че правителството цели да се закрият всички стари сметища, като те трябва да се рекултивират и паралелно с това да се изградят нови и модерни системи, като тази в Петрич.

Това ще стане възможно благодарение на всички дейности, изпълнявани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Главният еколог на община Петрич – Антоанета Петрова благодари на министър Димов и ПУДООС за възможността, която получава местната власт, за да се справи с управлението на отпадъците.

Петрова добави още, че благодарение на този проект няма да има местни проблеми с депонирането на отпадъците.

Модерна система за управление на отпадъците в Петрич

Община Петрич изпълнява проект по ОП „Околна среда 2014 - 2020“ за изграждане на инсталации към депото за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени отпадъци.

С така реализираните проекти от общината вече имат напълно модерна система за управление на отпадъците.

Финансирането на 4-тата клетка на депото в Петрич е от страна на ПУДООС, като сумата която се платена е в размер на над 1,055 млн. лв. Клетката е с капацитет 135 900 куб. м. и има положен изолационен пакет.

Благодарение на него почвата и подпочвените води ще бъдат предпазени от замърсяване. Изградена е и система за отвеждане на повърхностните води и инфилтрата и транспортен достъп.