От 26 ноември до 5 декември 2019 г. земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018, могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis във всички областни дирекции на ДФ „Земеделие“.

Финансовият ресурс, който е предвиден за мярката, е в размер на 776 хиляди лева, като срокът в който ще се изплатят всички суми, е до 19 декември тази година.

Изчисленията ще се правят за изминалите три години

Помощта се отпусна на земеделците, които са включени в списъците, предоставени от Министерство на земеделието и храните.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро, като изчисленията ще се правят на база изминалите три години.

По мярката се подпомагат земеделски стопани, които имат актуална регистрация като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие” и не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Разсрочват кредити на земеделци до следващата година

От съобщение от сайта на земеделското министерство става ясно, че на 30 ноември изтича срокът, в който картофопроизводителите могат да подават заявления за разсрочване на кредити, дължими към ДФ „Земеделие“.

Така всички дължими към 27 ноември суми по главници по заеми, получени за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи, се отсрочват за следващата година.

Стопаните могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване.

От възможността за удължаване срока на погасяване на дължимите суми към ДФЗ могат да се възползват само кредитополучатели, които през 2019 г. са отглеждали картофи.

В същото време стопаните, които имат отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ също могат да подадат заявления за отсрочване на плащанията.

От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г.

Мерките ще важат и за фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни и на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 година.