С издадена заповед на министъра на околната среда и водите – Нено Димов от 29.11 е стартирана проверка на язовир „Студена“.

Тя е извършена от представители на МОСВ, експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Община Перник.

Причина за неочакваната проверка е твърдението на областния управител на Перник, че от язовира се отклонява вода.

При извършения оглед на водоизточник „Врелото“- един от водоизточниците, захранващи язовир „Студена“, е установено, че водата постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир „Студена“.

Отклонявана е вода към Радомир

Намерена е тръбата, която отвежда водата към помпена станция „Крапец“, която е изградена за нуждите на град Радомир и единственото условие да се ползва е при наличието на аварийна ситуация.

По време на проверката, която приключи късно вчера, е установено, че помпената станция за водоснабдяване на град Радомир не работи и водното количество от водовземната шахта прелива и по дерето се включва в язовир „Студена“.

Контролиращите са получили информация на място от дежурния на помпената станция, че работата й е била преустановена едва на 28.11.2019 г.

Това съвпада и с изпратената от ВиК-Перник справка за по-голям приток на 28.11.2019 г. от посочвания до този момент към язовир „Студена“.

При проверка на място на ВЕЦ „Студена“, стопанисван от ВиК, е установено, че ВЕЦ-ът не работи.

За отчитане на водните количества, които се черпят от язовира, е установено, че отчитането на водно количество до 24.11.2019 г. се е извършвало по разходомерно устройство, което към момента на проверката липсва.

Липсват водомери на различни места

Никой не е уведомил МОСВ за демонтирането на устройството, което отчита ползваните от язовира води. Към настоящия момент проверките продължават.

Изискана е информация от електроразпределителното дружество за електрическа енергия, ползвана от Помпена станция „Крапец“, за да се установи по категоричен начин какво количество вода е отклонявано към град Радомир и не е постъпвало в язовир „Студена“.

Ще бъде изискана и справка за помпената станция, която взима вода за водоизточник „Сиреняците“, за да се установи дали същата е работила и дали е било необходимо включване на водовземане „Врелото“, имайки предвид че дружеството има разрешителни за питейни води за град Радомир от подземни води.

Предстои да бъде направен преглед и анализ на водоснабдяването на град Радомир от подземни води, какви количества са ползвали последните 6 месеца и дали е имало нужда от допълване.

Предстои да се установи дали помпена станция „Крапец“ е работила в авариен режим, което би позволило употребата й.