От сайта на земеделското министерство става ясно, че пчеларите ще бъдат подкрепени с държавна помощ de minimis в размер на 4,5 милиона лева.

Финансирането е обезпечено от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, а срокът за кандидатстване е от 7 до 18 октомври.

Трябва да се отглеждат поне 20 пчелни семейства

За да имат право да кандидатстват и бъдат одобрени, пчеларите трябва да притежават поне 20 пчелни семейства. Сред условията за получаване на помощта фигурира и това да е реализиран качествен мед през изминалата 2018 година или текущата 2019.

Продукцията трябва да отговаря на изискванията, заложени в Закона за пчеларството и наред с това да бъде съобразена с Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация.

Финансовата помощ за пчеларите е по линията на минималната държавна помощ. Целта на това е да се покрие част от годишните разходи за отглеждане на всяко едно пчелно семейство.

Времето, през което се изплащат сумите съвпада със зазимяването на пчелните семейства и разходите, свързани с това. Наред с това се отчита и влиянието на неблагоприятните климатични промени и условия, което води до намаляване на добивите на пчелен мед.

Общият размер на сумите за подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три данъчни години. Така кандидатстващите тази година ще трябва да включат информация с начална дата от 2017 година.

Кандидатстват както физически, така и юридически лица

Предоставяната помощ е предвидена за земеделски стопани, които се занимават с първично производство на селскостопанска продукция.

При така поставените условия могат кандидатстват физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба №3 от 1999 г.

След като приключи срокът за кандидатстване ще бъде определен размерът за подпомагане на всяко едно пчелно семейство.

От страна на ДФ „Земеделие“, съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на помощта.