Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност предвиждат режима за регистрация на личните стопанства тип „заден двор“ да бъде облекчен и безплатен.

Промените са публикувани за обществено обсъждане и предстои приемането им, след нанасянето на всички предложения.

Регистрацията на този тип стопанства ще се осъществява с представяне на нотариален акт или удостоверение за търпимост, което се издава от кметството на населеното място.

Лесно подаване на заявленията

С промените трябва да отпадне изискването собствениците на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

За да бъдат максимално улеснени стопаните, заявлението може да се подава на място при кмета или кметския наместник.

Те от своя страна ще имат задължението да го предоставят в срок от 15 дни пред ОДБХ.

Планираните промени са отговор на законовите промени, които са следствие на епизоотичната обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България.

С така заложените промени ще се въведат и допълнителни мерки, които имат отношение към регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти.

Разширени са задълженията, които има местната власт при констатиране на заболяване.

Така с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата, ще бъдат информирани всички компетентни институции.

Залага се на строгия контрол

Задължение на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти остава да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти.

За да стане това възможно хората трябва да създадат и изпълняват различи програми за самоконтрол на заразните болести.

За целта ще се спазват различни изисквания при заселването на селскостопанските обекти.

Сред предложенията има и редица, които засягат подобряването на организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място.

Нови правила и за ветеринарните лекари

На териториален принцип ще бъдат сключвани договори с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните.

За да може да се осигури максимална сигурност във фермите, няма да се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на ферми, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.

Ще бъдат разписани специални процедури, които ще регламентират честотата на посещения в обектите.