Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения за "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините".

Планираното модернизиране ще е в рамките на Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Няма условие за съфинансиране

Процедурата и всички дейности, които ще се извършат по нея имат за цел да повишат трайно енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини.

Наред с това се очаква и по този начин да се подобрят условията на живот на всички граждани, които попадат в общините, които предстои да се включат.

Допустими кандидати по процедурата са общините, a техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат юридически лица от България или страните-донори, както и международни организации.

Общият размер на планираната безвъзмездната финансова помощ е 8.2 млн. евро. Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200 хил. до 600 хил. евро.

Като значително улеснения за кандидатите се оказва фактът, че няма изискване за съфинансиране, което би затруднило по-бедните общини.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 5 март 2020 г. Наред с това е важно да се знае, че до 23 януари всички кандидати трябва да внесат в Агенцията за устойчиво енергийно развитие своите енергийни обследвания за одобрение. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН.

Оценка и на малките ВЕЦ-ове

В рамките на друг проект, финансиран по линия на същата програма Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще проучи възможностите за използване на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване потенциала на малки ВЕЦ във водоснабдителните системи.

Проектът е на стойност 684.5 хил. лв., изцяло покрити от безвъзмездната финансова помощ по програмата.

Партньор по проекта е Дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия.