От сайта на Министерство на образованието и науката става ясно, че е публикуван новият одобрен Списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 година.

В него попадат общо 257 образователни институции, в това число 71 детски градини и 161 училища.

През тази година от Списъка са отпаднали 6 детски градини, поради несъответствие с изискванията на министерството.

Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и анализ на информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.

Актуализиран е и списъкът с всички учебни заведения

На сайта на МОН има и актуализиран списък с всички средищни детски градини и училища.

От направената актуализация не става ясно, че общият брой на средищните детски градини, отделни групи в детски градини и училища в списъка за учебната 2019/2020 г., става 987 в над 660 населени места.

Към списъка са добавени и нови 31 детски градини, както и 7 нови училища. Отпадат 41 средищни институции, в това число 11 училища и 30 детски градини или отделни групи в детски градини, поради липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.

Общият брой на децата в новите средищни детски градини е 2069, като пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 206.

Общият брой на учениците в новите средищни училища е 1327, а пътуващите до 16-годишна възраст са 100.

Всички промени са съгласувани с кметовете на населените места

Всички направени промени в Списъка са съгласувани с предложенията на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието.

За децата и учениците, които са от населени места без детска градина или училище, от съответните общини е осигурен безплатен транспорт до детската градина или училище.