Министерство на образованието и науката организира за първи път конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати в учебния процес.

Инициативата е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване.

В конкурса могат да участват учители, директори, както и цели екипи. Ще бъдат оценявани новаторски практики, благодарение на които уроците ще стават по-интересни. Плюс ще бъде и ако по алтернативни начини се стимулират творческото и критично мислене на младите хора.

Предложенията са в различни сфери

Отделено е и специално внимание на предложенията за това как да протичат занятията, които са част от целодневната организация на учебния ден, извънучебното време както и работата с родителите и повишаване на сътрудничеството от тяхна страна.

Проектите на участниците, които бъдат отличени, ще се публикуват в „Годишник на иноваторите в образованието“. По този начин ще стигнат до по-голяма част от учителите, които ще могат да прочетат и внедрят различни практики в учебния процес.

Победителите ще станат част от Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит.

Наградите на отличените учители ще бъдат връчени в началото на 2020 година, когато ще се проведе Вторият национален форум за иновации в българското образование.

Броят на одобрените проекти нараства всяка година

През учебната 2017/2018 година стартираха различни инициативи на Министерство на образованието и науката, които касаят иновациите в училищата.

Само през посочената година са одобрени над 184 проекта, които поставиха началото на тази практика. За учебната 2019/2020 година проектите в тази насока вече са 395.

Отчита се ясната тенденция предложенията приоритетно да се свързват с използването на различни и нови методи за преподаване. Техният дял е над 39% от общия брой проекти.

Около 29% от предложенията са в сферата на това да се промени организацията на обучението, а 11% правят различни предложения за това в каква посока да се промени учебния материал, програмите и плановете по които ще се преподава.

Над 500 училища участват в програмата за иновации

В оглед подпомагане на всички усилия е създадена Национална програма „Иновации в действие“, по която вече са утвърдени 525 училища. Между тях има тясно сътрудничество в изграждането на иновационни практики, споделянето и обсъждането им.