По време на среща с учителите, проведена в Поморие, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че трябва да се работи в посока това да се подобри работата на образователните институции и родителите.

Детските градини и училищата трябва да намерят начин да изградят сътрудничество с родителите, за да се подобри не само възпитанието и обучението, но и дисциплината.

Вълчев обърна внимание и на това, че Стратегията за възпитателната работа е вече утвърдена и с това се дава ясен сигнал, че от страна на институциите има заявено доброто желание за промяна.

Над половината родители биха съдействали на учителите

По данни от проучване на Министерството на образованието и науката, над половината от родителите имат положителна нагласа да оказват подкрепа на учителите.

За да се случи това е важно да има диалог в самите училищни общности, за да могат да се набелязват проблемите и да се търсят начин за техното решаване.

Това, според образователното министерство, ще помогне в редица аспекти – подобряване на дисциплината, както и по-добри резултати в образователния процес.

Пред представителите на учителите, Красимир Вълчев каза още, че се налага да се помисли и за допълнителни мерки за ранното отпадане на деца от образователната система.

Според него Механизмът за приобщаване дава резултати основно в  ранния етап, но се необходими още мерки, за да се гарантира ежедневното посещение на занятията.

Работата на социалните работници и медиаторите е безценна

Отново беше обсъдено как може да се подобри работата на социалните работници и медиаторите, които посещават рисковите деца по домовете.

Срещите и разговорите с родителите са особено важни и дават резултати, но се отчита недостиг на хора, които да се справят с всички случаи, на които трябва да се обърне внимание.

Това е част от усилията, които ще доведат до социално-икономическо развитие, особено за децата от уязвимите и малцинствени групи.

Учебната година ще започне нормално и в момента се попълват всички незаети места на учители. Традиционно най-търсени са преподавателите по информационни технологии, английски език, математика, физика, химия и по част от предметите от професионална подготовка.