Министерството на финансите излезе с официално предложение за създаване на Национална агенция по хазарта.

В сайта на министерството за обществено обсъждане е публикуван проектозакон за Национална агенция по хазарта (НАХ).

С него се предлага промяна в организацията и формата на хазартния регулатор в България. На практика това означава преструктуриране на Държавната комисия по хазарта в национална агенция.

В документа, който е обществено достъпен в уебсайта на финансовото министерство, са детайлно разписани какви ще бъдат правомощията, функциите и структурата на новата агенция.

Според проектозакона, тя ще бъде със статут на специализиран държавен орган към министъра на финансите, който изпълнява държавната политика в областта на хазарта и свързаните с него дейности.

Необходимост от промяна

Като „необходимост от промяна“ са посочени мотивите към законопроекта. Според МФ „дългогодишното изследване, както на практиката на хазартния регулатор, така и на съдебната практика, води до предложените в законопроекта нови принципни разрешения, изменения и допълнения. Промените са продиктувани от констатираните недостатъци и проблеми в работата на настоящия регулатор ДКХ и целят тяхното преодоляване чрез мерки за повишаване ефикасността, бързината, прозрачността и непротиворечивостта при правоприлагането, свързано с обществените отношения в областта на хазарта.“

В сайта на министерството се посочва още, че в заключителните разпоредби на законопроекта се променят и правят редица допълнения в разпоредбите на Закона за хазарта.

Тези промени и допълнения от една страна се привеждат в съответствие с новата структура на регулаторния орган, а от друга се премахва противоречивото тълкуване и се внася яснота при редица от нормите в закона.

Поредната стъпка към национализация

След като преди броени дни беше създаден държавният ВиК Холдинг с капитал от 1 млрд. лева, това е поредната стъпка от страна на държавата към национализиране на даден сектор от българската икономика.

Макар и не крайно решение, преструктурирането на Държавната комисия по хазарта в национална агенция ще осигури още по-сериозен контрол и регулация върху сектора с хазарта, което на практика може да означава неговата клинична смърт в частния сектор.

Премиерът Бойко Борисов опита да се измъкне от неудобните журналистически въпроси, като заяви, че такива неща като „одържавяване“ и „национализация“ не са споменати никъде и никой не е казал, че хазартът в България ще бъде национализиран.