Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева взе участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в Хелзинки, Финландия.

По време на участието си тя говори пред делегатите и разказа за успехите на страната ни по отношение на мерките, които се вземат и тяхното положително влияние върху задържането на въглерода в почвата.

Министър Танева заяви, че в България се вземат всички нужни мерки, за да се случи това, а резултатите категорично доказват напредъка ни в тази насока.

Мерките са свързани със зелените плащания, както и изискванията за кръстосано съответствие и многогодишните ангажименти от ПРСР 2014-2020 г.

Добрите земеделски практики помагат за изпълнение на поставените цели

ОСП на Европа се подпомага от всички добри земеделски практики, които се прилагат независимо от общата политика на Съюза.

Десислава Танева акцентира и върху това, че страната ни оценява положените от Финландското председателство усилия за изготвяне на документ, представящ значението на поглъщането на въглерод от почвите в борбата с измененията в климата.

Българските експерти смятат, че законодателните промени и предложения, касаещи Общата селскостопанска политика на Европа след 2020 година дават всичко нужно, за да се повиши капацитета на почвата да поглъща въглерода.

Българското селско стопанство се справя отлично

В България вече съществуващите земеделски практики са в състояние да допринесат в положителна насока за постигането на високи екологични резултати.

Като най-ефикасни методи за задържането на въглерод в почвата се отчитат практикуваните и у нас засяване на покривни култури, внимателното и прецизно използване на азотни торове, както и спазването на сеитбооборот.

Министър Танева припомни, че въглеродът в почвите се запазва в голяма степен при ограничаване на разораването на пасищата и тяхното трайно превръщане в обработваеми земеделски земи.

В тази връзка от голямо значение е и поддържането на затревените междуредия при трайните насаждения и многогодишните култури.

Според министър Танева поемането на многогодишни ангажименти и осигуряването на достатъчен ресурс за новата ОСП за следващия програмен период, ще даде възможност за използване на екологичния потенциал на подпомаганите изцяло сектори и производства.