На редовното си заседание Управителният съвет на ДФ "Земеделие" реши, че за 2019 година земеделските производители ще получат до 84 милиона лева по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

На по-късен етап ще бъде определена точната ставка на литър гориво, като ще бъдат взети предвид бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Подаването на документи започва на 9 септември

Срокът за подаване на заявление е от 9 до 27 септември. Документите ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

Помощта от страна на държавата цели земеделските производители в отраслите "Растениевъдство" и "Животновъдство".

Така с намаляването на цената на газьола, използван за механизираните дейности в селското стопанство, значително се облекчават разходите на стопаните в първичното селскостопанско производство.

Обхватът на програмата е значително разширен и улеснен

Право да се възползват от тези помощи имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея.

Нужно е всички кандидати да предоставят и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, както и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Както всяка година и сега през 2019 година ще бъде възстановена разликата за закупеното гориво за изминалата 2018 година.

Важно уточнение е, че земеделските стопани, които не попадат в схемата за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Всяка година се отчита нарастване на интереса на фермерите

От земеделското министерство отчитат значителен интерес, който нараства всяка година.

За 2016 година са подпомогнати 6716 фермери, а през 2017 година тази бройка е 8250. От началото на схемата до 2018 г. са изплатени над 250 000 000 лв., с които фермерите са подпомогнати безвъзмездно.