Министерство на околната среда и водите предприе действия за ограничаване на водовземането от комплексни и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване с наличен обем под 50%.

От язовирите „Дяково“, „Асеновец“ и „Ястребино“ е спряно водовземането за цели, различни от питейно-битовите.

От страна на МОСВ са изпратени уведомления към всички ВиК оператори, водоползвателите и експлоатационните дружества, стопанисващи тези язовири, да ограничават ползването за други цели с оглед обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване.

Те са предупредени да предприемат мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на съответните населени места.

Следи се състоянието на всички язовири

Към настоящия момент язовир „Дяково“ е запълнен на 37%. Той се ползва освен за питейно-битово водоснабдяване и за промишлени цели, напояване и енергетика.

С графика за декември 2019 г. ще бъде ограничено водоподаването от него за други цели освен питейно-битовите.

Язовир „Асеновец“ към момента е с процент на запълване 34%. В месечния график за декември е планирано да се редуцират разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване на 1,8 млн. м3 съобразно данните за суха по влажност година с обезпеченост 75%.

Все още няма забрана за поливането на земеделските земи

Сливенското дружество е титуляр и на още 5 разрешителни, издадени от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, за водовземане от над 50 тръбни и шахтови кладенци.

Дружеството е уведомено и трябва да предприеме всички нужни мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници с цел акумулиране на води в язовира и осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на град Сливен.

Язовир „Ястребино“ е пълен на 31% от капацитета си. Обемът в язовира гарантира осигуряване на 100% на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

Води от язовира се ползват за питейно-битово водоснабдяване и за напояване.

Водоползвателите са уведомени, че при планирано увеличаване на потреблението от страна на Община Антоново до границите на лимита по разрешителното, предвид приоритетите по Закона за водите, ще бъдат предприети действия за ограничаване на напояването.