През следващата 2020 година България и Румъния ще имат право на увеличение на риболова на калкан в размер на 150 тона годишно, разделени поравно между двете страни.

Това увеличение е в размер на близо 35% от миналогодишните квоти, които бяха в размер на по 57 тона.

Решението за това беше съобщено на 43-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ), която се проведе в Атина.

Това решение е от огромно значение за риболовния сектор у нас и ще позволи да се постигне сериозен напредък и ръст.

Нужен е ефективен анализ за случващото се с рибната популация

От страна на присъстващите на срещата беше изказано единодушното мнение, че това е повече от важно послание за бъдещото управление на улова на калкан.

В тази връзка е предвидено да се подобри взаимодействието на научните съвети, за да може да се повиши количеството и качеството на събираните данни.

Благодарение на това ефективната работа между риболовния сектор, науката и администрацията ще работи и дава резултати, от които да се възползват всички по веригата.

По време на срещата бяха одобрени и мерките за мониторинг, наблюдение и контрол в рибарството в зоната на компетентност на ГКРСМ, както и въвеждането на мерки за защита на уязвимите морски екосистеми и други.

Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море.

Млади фермери кандидатстват за свободни земеделски земи

Всички земеделски стопани на възраст до 40 години ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

Това предвижда новият Закон за земеделските земи, който вече е публикуван за обществено обсъждане.

С тези мерки се цели да се даде възможност на младите фермери да създават нови стопанства или да разширяват вече съществуващи такива.

В законопроекта са обединени Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за опазване на земеделските земи, Законът за арендата в земеделието и Законът за опазване на селскостопанското имущество.

Сред предложените промени има и такива, които регламентират сроковете на отдаване на земеделските земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, чрез провеждане на тръжна процедура.

Срокът за откриване на търговете се променя до 15 февруари, а не както е до сега до 31 март.

В процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински и държавни комисии да разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето. След това ще се разпределят имоти от ОПФ и ДПФ в съседни землища.