Министерство на образованието и науката се похвали с двойно увеличение на броя на училищните психолози и педагогически съветници в страната за последните две години.

Това съобщи Деница Сачева, по време на Втората международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация".

Тя допълни, че всичко това е резултат на целенасочената политика и към този момент броят на тези специалисти е значително увеличен и то двойно за цялата страна.

Сачева посочи, че в системата на образованието постоянно постъпват на работа все повече ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и с умствена изостаналост, педагогически съветници и други специалисти.

В детските градини и училищата този тип педагози са 3933. Отделно на територията на всички Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са заети още 931 служители, които оказват различна подкрепа на децата и техните потребности.

Учителите все още не достигат

Деница Сачева изтъкна, че дори и така броят на ресурсните учители е недостатъчен, защото официалният брой на децата със специални образователни потребности е 20 368.

За този етап се отчита като успех създадената организация и всичко, което се прави, за да се подкрепи интеграцията на тези деца в масовите училища.

Беше обърнато и специално внимание на стартиращия проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките му се предвижда изграждане на защитена образователна среда за деца със СОП.

Нови образователни средства за децата със СОП

Тази среда ще включва интерактивни дъски, интерактивни маси в детските градини, таблети, мултимедийни проектори, дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание и още много други.

През изминаващата 2019 година по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ са финансирани 38 проекта на Центровете за специална образователна подкрепа на обща стойност 1,6 млн. лв.

С тези средства са закупени различни специализирани уреди, техника, софтуерни продукти, както и дидактически материали за по-доброто обучение на децата.

Все още предстои да се разработи проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативната програма.

Част от дейностите, които той ще покрие са насочени към функционалната оценка на индивидуалните потребности, специализирани обучения и разбира се работа със семействата и децата със специални образователни потребности.